החיים והמוות ביד הלשון

clothes-drying-clothes-line

החיים והמוות ביד הלשון

עס מאכט זיך צומאל אז א געוויסע קעיס וואס קומט אן צו די אויערן פון עסקנים, קען אויך מיטברענגען מיט זיך א “נאסן ליילעך” אויף אן אומשולדיגן מענטש, און ווען ס’קומט אויס צו האנדלעך מיט יענעם, קען ליידער מקוים דער “גזירה על לשון הרע שתתקבל”, טראץ דעם וואס עסקנים ווייסן פונעם מאמר (סנהדרין ו:) אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

אן ערפארענער עסקן וועט אבער גרינגער קענען דערגרינטעווען אויב די שמועות זענען לעכערליך אדער אמת, אבער אין יעדן פאל דארף מען זיך שטארק אכט געבן פון גלייבן סתם גאסן שמועות, און אוודאי נישט מאכן החלטות בעפאר מ’איז דאס נאכגעגאנגען אויף 100%, ספעציעל אז מ’וויל אויפטון און אוועקשטעלן זאכן אויף די ריכטיגע רעלסן.

לאמיר זיין בקשר