זה פונה לכרמו וזה פונה לזיתו

12345645654

זה פונה לכרמו וזה פונה לזיתו

אסאך מאל איז מען פארנומען אויפצוטון מיט פרישע קאלירפולע עסקנים, און ווען אלעס פאלט שוין אין פלאץ קען מען זיך טרעפן אין עפעס א פארמאלע פריינדשאפט (און נאכמער ביי סענסיטיווע נושאים) און ס’איז נישט אלעמאל אזוי בא’טעם’ט.

דעריבער איז כדי צו וויסן ביי אזעלכע פעללער, אז ווען מ’ארבעט צוזאמען אין עסקנות און מ’העלפט זיך ארויס אין דעליקאטע

ענינים, איז דאס אליין דער גרעסטער דערגרייכונג, וואס אפילו ווען עסקנים האבן נאר געארבעט צוזאמען בלויז איין מאל,  דארף מען שפירן זייער גוט דערביי אז מ’האט אויפגעטון וואס מ’האט געדארפט, נישט קיין חילוק אויב די ווייטערדיגע חברותא’שאפט בלייבט אויף אייביג אדער נישט.

און דא גילט דער שפריך-ווארט, אסאך גוטע פריינד איז קיינמאל נישט צופיל.

לאמיר זיין בקשר