מחשבה טובה הקב”ה מצרף למעשה

BRAIN

מחשבה טובה הקב”ה מצרף למעשה

צומאל פרובירן שתדלנים און עסקנים עוסק צו זיין אין געוויסע אקטיוויטעטן פאר א לאנגע צייט, און מ’זעט נאכנישט דער ריכטיגער וועג אנצוקומען צו די געשאצטע רעזולטאטן, און מ’זוכט פארשידענע אופנים צו פארשנעלערן די פראצעדור, ספעציעל ווען די צייט לויפט אויס, און מ’דארף ספאנטאן מחליט זיין אזוי צי אזוי.

די שטערקסטע עצה אין א צייט וואלט געווען, צו אריינברענגען פרישע עסקנים אין די אקטיוויטעטן, ווייל אויסער די ‘ארבעט’ וואס פרישע מענטשן קענען איצט איבערנעמען, וועט די איכות’דיגע חלק ‘מוח און מחשבה’ אויך ווערן צעטיילט צווישן מערערע מענטשן, און די אקטיוויטעטן וועלן אנהויבן צו גיין שנעלער און אלעס ארום וועט זיך ענדיגן גרינגער און געשמאקער בס”ד.

לאמיר זיין בקשר