עד כאן

Independent

עד כאן

זיך צושטעלן צו א דעדליין קען זיין שווערער פאר עסקנים ווי סתם פאר אלגעמיינע מענטשן, ספעציעל ווען מ’דארף מיטארבעטן מיט אנדערע מענטשן זיך צו האלטן צו א פונקטליכע צייט, און למעשה ווי מער מ’איז ‘תלוי בדעת אחרים’ אלס ווייניגער איז מען בעה”ב אויף די אייגענע צייט.

במילא דארף מען זיין באזונדער פארזיכטיג צו פארמיידן עסקנות אין די לעצטע מינוט, וואס דאס ארבעטן מער פון פאראויס איז נישט נאר פשט אז מ’זאל ענדיגן אלעס אין צייט, נאר פשוט אז ווען מ’איז נישט אנגעוויזן אויף קיין דעדליין, קען מען אויפטון פיל לייכטער, רואיגער און בעסער בס”ד.

לאמיר זיין בקשר