שאלת חכם חצי תשובה

question-mark-wood-cube-on-blue-background-royalty-free-image-1699390967

שאלת חכם חצי תשובה

ס’קומט אסאך מאל אויס פאר עסקנים צו בעטן הילף פון ‘נישט עסקנים’, און מ’וויל אוודאי אז ווען מ’בעט הילף פון איינעם, זאל דאס יענער נישט אפזאגן, ווי אויך וויל מען נישט ווערן אנטוישט, כידוע… א גוטע עצה דאס איינצושפארן, איז אויסצורעכענען אין וועלכע צייט אין טאג / וואך עס

שטעלט זיך בעסער אויס פארן באטרעפנדער מענטש, און זיכער מאכן אים צו פרעגן פאר זיין הילף אין א צייט וואס ס’איז אים לכאורה גרינגער דאס אנצונעמען, (א שטייגער ווי אויף א ‘זונטאג’ אויב יענער ארבעט סיי ווי נישט, אנשטאט אין א טאג וואס יענער מאכט א שמחה…).

לאמיר זיין בקשר