שלך שלך ושלי שלי

אסאך מאל מאכט זיך אז אויסער דעם וואס אן עסקן דארף צוהעלפן דעם באטרעפנדן מיט יעוץ און טעכנישע הילף, דארף מען אים אמאל אויך באגלייטן ‘פינאנציעל’, צומאל מיטן מאנעוורירן געלט, צומאל מיט פארהאנדלען אויף פרייזן, אדער אויסלייגן געלט פון פאראויס וכדומה.

אין אזא פאל איז וויכטיג פארן עסקן צו האלטן די ‘געלט קאסע’ גענצליך אפגעטיילט, מיט צוויי באזונדערע גמ”ח / באנק אקאונטס אדער קרעדיט קארטליך, צו פארמיידן צומישענישן וואס מאכן זיך זייער אפט, ספעציעל ביי אזעלכע ‘נישט פראפעסיאנאלע’ אנגעלעגנהייטן.

לאמיר זיין בקשר