תכלית הענין

1237002

תכלית הענין

אין די צייט וואס מ’האט באמת אינזין אויפצוטון לתועלת, איז וויכטיג אכטונג צו געבן נישט צו ווערן פארכאפט מיט געוויסע אופנים וואס זענען נישט אינגאנצן לעגיטים און רעאליסטיש, אפילו אויב עס קומט אן שווער זיך צו איבערצייגן אליין, און אמאל איז גרינגער נישט צו זיין קלאר…

 

אבער למעשה וועט מען סוף כל סוף בעסער מצליח זיין אויפן ריכטיגן מהלך, ווי איידער צו פרובירן קודם אומ’רעאליסטישע טאקטיקן, וואס מיט די צייט קען זיך ארויסשטעלן אז מ’האט געטון שתדלנות נאר אויפן מינוט, און נישט קוקנדיג אויף שפעטער האט מען למעשה פארלוירן די רעפיוטאציע אויף שפעטער.

לאמיר זיין בקשר