סוף מעשה במחשבה תחילה

קרק

סוף מעשה במחשבה תחילה

כדי אנצוקומען און מצליח זיין אין סיי וועלכן הינזיכט, דארף מען דאס טון מיט די מאקסימום שלימות, און פיל מער דארף זיין אזוי אין עולם העסקנות, און ווען מ’פרובירט צו טון זאכן גרינטליך, וועט מען זיכער בעסער מצליח זיין.

נאכמער, אויב מ’טוט זאכן אויבערפלעכליך קען מען שפעטער פארלירן אסאך צייט, פונקט ווי א בנין וואס מ’האט נישט געהעריג פלאנירט – וועט מען דארפן שנעלער איבערבויען, און פונקט ווי א קינד וואס מ’האט פארנאכלעסיגט יונגערהייט – וועט מען דארפן שפעטער צוגעבן פריוואטע הילף.

דעריבער דארף מען מאכן א פונטקליכע אויסגעהאלטענע פלאן פון פאראויס, נאך איידער מ’הויבט זיך אן אריינצולאזן אין פארצווייגטע נושאים לטובת הכלל, און שטענדיג געדענקען: אז די צייט וואס מ’ניצט אויף “מאכן די פלענער”, וועט מען זיך שפעטער איינשפארן ביים “אויספירן די פלענער” מכוח אל הפועל.

קיינער האט נאך נישט חרטה געהאט פארן אוועקגעבן צייט ביים פלאנירן, וואס דאס איז דער שליסל אז די ענדגילטיגע פלענער זאלן ברענגען בעסערע רעזולטאטן, בס”ד.

לאמיר זיין בקשר