איזהו עסקן? הלומד מכל אדם

TZP11

איזהו עסקן? הלומד מכל אדם

אויב אן עסקן זעט אמאל פון דער נאענט אן אייגנארטיגן צוגאנג פון א מוצלח’דיגן מענטש, און דערביי שיינט ארויס זיינע געלונגענע פעולות אינעם עולם המסחר, לוינט זיך צו פרובירן אט דעם זעלבן צוגאנג אויך אינעם עולם העסקנות.

און לאו דוקא אויב יענער מוצלח איז בכלל אן עסקן, און אפילו ער האט נישט די מינדעסטע אהנונג אז איינער האט אויפגעכאפט זיינע חכמות, מיט דעם אלעם קען מען ארויסנעמען א לימוד פון זיין מהלך, כתלמיד המחכים את רבו… און עס ניצן פאר כלל לישראל.

לאמיר זיין בקשר