אשא עיני אל ההורים

11149789_img-1971

אשא עיני אל ההורים

נישט יעדעס יאר ציט זיך אזוי לאנג דער איצטיגער ‘איבער-יאר’ ווינטער, ווי מ’קען זיך אצינד דערזען אז ס’איז נאך פארבליבן גאנץ אסאך צייט אויסצוניצן דעם ווינטער סעזאן.

טראץ דעם וואס מיר האבן שוין געברענגט אין טיפ #49 געדאנקען וויאזוי צו איינ’קעש’ן די לאנגע ווינטער נעכט, איז אבער אצינד א גוטע

עצה זיך צו רעארגאניזירן, און פריש נעמען די לייצעס אין די האנט אריין – ענליך צו אן אסיפת הורים PTA אין די בתי חינוך – און איבערגיין אלע פלענער / אקטיוויטעטן וואס מ’האט זיך פארגעשריבן אנהויב ווינטער, און אפילו דאס וואס מ’האט נאכנישט אויסגעפיעט צו טוען למעשה, קען מען נאך פארענדיגן אין די קומענדיגע חדשים.

לאמיר זיין בקשר