גדול המעשה יותר מן העושה

1_J1j2etMD24EPt2dpR08e9w

גדול המעשה יותר מן העושה

ווען אן עסקן באגעגנט סיי וועלכע ערפינדונג אין עולם המסחר, איז ראטזאם אויפצופאסן אויב מ’קען מעגליך ניצן די זעלבע ערפינדונג אויך אין עולם העסקנות, און אויב יא, דאס קודם מיטטיילן מיט די ארגאניזאציע מיט וועמען ער ארבעט מיט.

די בענעפיט דערפון איז א טאפלטע, ערשטענס אז די ארגאניזאציע וועט הנאה האבן אז דער עסקן טראכט וויאזוי מ’קען כסדר העלפן דעם ברייטן ציבור הי”ו, והשנית אז ס’געבט א מעגליכקייט צו פארבעסערן די סערוויסעס לטובת הכלל והפרט.

 

לאמיר זיין בקשר