למעלה מן הזמן

optiTip 7

למעלה מן הזמן

טראץ דעם וואס רוב עסקנים האבן נישט קיין ‘אפיס-שעה’ן’ איז נאך אלץ וויכטיג, ווען מ’האנדלט מיט אן עסקן: צו רעספעקטירן זיין ‘צייט/זייגער’, ווי אויך זיין פערזענליכן סעלפאון/הויז טעל. נומער…

צומאל כאפט מען זיך טאקע נישט, וויבאלד מ’איז פארבינדן מיט אן עסקן צו טון געוויסע אקטיוויטעטן,

אבער מ’דארף נאך אלס געדענקען אז אן עסקן וואס געבט אוועק זיין ‘אייגענע’ צייט, זאל מען אים לאזן מנוחה אין די שפעטע ביינאכט שטונדן, ווי אויך ערבי און מוצאי שבתים וימים טובים.

אויב עסקנים ווערן אויסגעברענט, איז דאס א פארלוסט פאר כלל ישראל, נישט נאר פארן יחיד וועמען מ’העלפט.

לאמיר זיין בקשר