קאל מיך נאך יום טוב…

SukkahPorges

קאל מיך נאך יום טוב…

אפילו טייל מענטשן ניצן דעם שפריך-ווארט זיך אפצושאקלען פון זאכן וואס זיי ווילן נישט טון לכתחילה, איז אבער פארהאן אסאך מאל וואס מ’דארף עס יא בעטן, און מעגליך ארויסשיקן אזא מעסידזש צו אייערע מיטארבעטער’ס פון א גאנץ יאר:

אז געוויסע אקטיוויטעטן וועלן מוזן ווארטן ביז נאך יום טוב, (ענליך צו א מעסידזש וואס טייל ביזנעסלייט שיקן ארויס בשעת זיי פארן קיין אויסלאנד (with limited access).

צב”ש אויב די בוכהאלטעריי פון אייער עסקנות ווערט געמאכט חודש’ליך, אדער אויב אייערע טשעקס ווערן באצאלט / ארויסגעשיקט א געוויסע טאג אין חודש, נעמט אפיר אייער לוח און רעכנט אויס וועלכע ‘אנדערע טעג’ דאס צו טון, כדי נישט צו ווערן געבאדערט במשך די איבריגע קארגע ארבעטס-טעג.

דאס וועט אייך העלפן בלייבן פאוקעסד (focused) אויף אייערע אנדערע אקטיוויטעטן, און דאס איבריגע וואס ‘מוז נישט’ איצט ווערן געטון, וועט טאקע קענען ווארטן ביז נאך יום טוב.

לאמיר זיין בקשר