אשרי מי שבא לכאן

15-Best-TasK

אשרי מי שבא לכאן

ווען א גרופע עסקנים נעמען זיך אונטער סיי וועלכע פראיעקט, איז כדאי צו צעטיילן די ארבעט און אקטיוויטעט פאר יעדן עסקן באזונדער, דאס וועט אסאך צוהעלפן אז יעדער זאל זיין קלאר מיט זיין ‘אייגענע’ ציל, און זאל עס קענען טון לויט זיין אייגענע צייט און ערפארונג, וואס וועט שטארק צוגעבן אז יעדער זאל בלייבן מאטיוויזירט.

אויך, ווען מ’שמועס זיך אויס במשך הזמן וועט מען זען פיל מער הצלחה, ווען מ’וועט קוקן אויף די טעסקס וואס מ’האט שוין פארענדיגט, ועל כולם וועט מען פיל שענעלער אנקומען לברך על המוגמר, ווייל ווען יעדער האט א קלענערע אויפגאבע דויערט די גאנצע פראיעקט פיל שנעלער בס”ד.

לאמיר זיין בקשר